Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
do przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Miasta Białegostoku, jak też przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610),
  • uchwała Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 1219),
  • zarządzenie Nr 418/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium, określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/2018.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka.

Rekrutację do oddziałów przedszkolnych prowadzi 60 przedszkoli samorządowych oraz 7 przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego – Zał. 1 wykaz przedszkoli samorządowych/niepublicznych, jak też 24 szkoły podstawoweZał. 2 wykaz szkół podstawowych z oddz. dla 5-6-latków i 4 szkoły podstawowe do oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4-letnich:

  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul. Gdańska 23/1,
  • Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, ul. Polowa 7/1,
  • Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku, ul. Żurawia 12,
  • Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski, ul. Kazimierza Pułaskiego 96,

Rekrutację do oddziałów integracyjnych prowadzi 5 przedszkoli (Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej Kuczyńskiej w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku, Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Witkowskiego w Białymstoku) i 4 szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku), z zastrzeżeniem, iż oddział integracyjny zostanie utworzony pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym ze względu na niepełnosprawność.

Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku prowadzi oddziały specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, porażeniem mózgowym. Zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi.

Ponadto Przedszkole Samorządowe Nr 14 prowadzi oddziały dla dzieci z białoruskim językiem nauczania. Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori przyjmuje dzieci, u których stwierdzono alergię pokarmową, natomiast Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku dzieci, u których stwierdzono cukrzycę.

1. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2011-2014, zamieszkałe na terenie Białegostoku.

Rodzice dziecka urodzonego w 2015 roku mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Rodzice zamieszkali poza obszarem miasta Białystok mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. W przypadku liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem miasta Białystok większej od liczby wolnych miejsc w przedszkolu/szkole przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, a zasady określone w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednio.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2011) obowiązane są odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, rodzicom dziecka sześcioletniego zostanie wskazane miejsce realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka, zaś rodzicom dziecka trzyletniego, czteroletniego i pięcioletniego zostanie wskazane miejsce realizowania wychowania przedszkolnego.

2. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego w ustalonych terminach, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie o systemie oświaty oraz określone przez Radę Miasta Białystok.

3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/2018

Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 06.04 do 13.04
w godzinach pracy przedszkola
od 01.06 do 06.06
w godzinach pracy przedszkola
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe do 18.04
w godzinach pracy przedszkola
do 09.06
w godzinach pracy przedszkola
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych 20.04 do godz. 15.00 14.06 do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia poprzez podpisanie umowy od 21.04 do 25.04
w godzinach pracy przedszkola
od 19.06 do 21.06
w godzinach pracy przedszkola
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26.04 do godz. 15.00 22.06 do godz. 15.00

4. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice muszą pamiętać o podpisaniu umowy na kolejny rok szkolny w przedszkolu/szkole podstawowej, w wyznaczonym terminie. Nie podpisanie umowy we wskazanym terminie spowoduje konieczność objęcia dziecka rekrutacją.

Organ prowadzący zastrzega, iż w przypadku nie zgłoszenia do oddziału co najmniej 15 dzieci (w tym dzieci kontynuujących), może nie wyrazić zgody na funkcjonowanie oddziału. W takim przypadku zgłoszonym dzieciom wskaże inne miejsce realizacji przygotowania przedszkolnego.

5. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego w szkole, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy. W związku z tym rodzic jest obowiązany wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Po podpisaniu wniosku składa go w innym przedszkolu/szkole, wskazanym przez siebie jako placówka pierwszego wyboru. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie jest dla niego zarezerwowane.

6. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.

8. Kandydaci zamieszkali na obszarze miasta Białystok zapisywani do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy lub zmieniający przedszkole/szkołę.

1) Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

• Rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: nabor.um.bialystok.pl Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą wypełnić go odręcznie – wnioski będą do pobrania w każdym przedszkolu/szkole podstawowej od 6 kwietnia 2017 r.

• Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych w szkołach, w preferowanej przez siebie kolejności, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

• Przedszkole/szkoła wybrana na pozycji pierwszej nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Niezłożenie wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie do 13 kwietnia 2017 r. w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

• Złożenie większej liczby wniosków spowoduje zapisanie wniosku tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona jej akceptacji w systemie. Wprowadzenie pozostałych wniosków zostaje automatycznie zablokowane.

• Wnioski o przyjęcie do przedszkola złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

• Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów (do pobrania TUTAJ).

• Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku.

2) Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe (lit. a – g). Mają one jednakową wartość.

a) wielodzietność rodziny kandydata

• definicja kryterium:

wielodzietność rodziny – rodzina wychowująca troje i więcej dzieci

• dokument potwierdzający spełnianie kryterium:

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

• forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium:

oświadczenie – składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

• dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

• forma dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e:

składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

• definicja kryterium:

samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

• dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

• forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium:

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu – składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

• dokument potwierdzający spełnianie kryterium:

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.)

• forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium:

składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

3) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe (z wyjątkiem Przedszkola Samorządowego Nr 14, Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku i Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Białystok, tzw. kryteria samorządowe, określone poniżej (lit. a) – f)).

a) dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkoln}mi lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa

• dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

b) pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu

• dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica/-ów wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio:

– zatrudnienie – zaświadczenie z zakładu pracy,

– prowadzenie gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,

– prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – aktualny (nie starszy, niż 3 dni przed złożeniem wniosku) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

– pobieranie nauki – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym.

c) rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu/szkole/zespole przez rodzeństwo kandydata

• dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w przypadku rodzeństwa będącego uczniem szkoły/zespołu – oświadczenie rodzica;

d) dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci

• dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica;

e) pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata

• dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

f) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych

• dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kryterium Liczba

punktów

dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa 25
pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu 12
rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu/szkole/zespole przez rodzeństwo kandydata 6
dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci 3
pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata 2
w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych 1

4) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Białymstoku, Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku, specjalizującego się w żywieniu dzieci wymagających stosowania specjalistycznej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza oraz do Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku oferującego opiekę dla dzieci na diecie cukrzycowej, prowadzonych przez Miasto Białystok.

a) dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa

• dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

b) pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu;

• dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica/-ów wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio:

– zatrudnienie – zaświadczenie z zakładu pracy,

– prowadzenie gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,

– prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – aktualny (nie starszy, niż 3 dni przed złożeniem wniosku) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

– pobieranie nauki – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym.

c) kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki przedszkola; dotyczące:

– dziecka, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Białymstoku

lub

– dziecka, u którego stwierdzono alergię pokarmową (nie dotyczy dziecka, u którego stwierdzono wyłącznie alergię na białko mleka krowiego i/lub nietolerancję laktozy), którego rodzice wnioskują o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 36 w Białymstoku

lub

– dziecka, u którego stwierdzono cukrzycę, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku

• dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica o wyrażeniu woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania,

lub

zaświadczenie od lekarza o stwierdzonej alergii pokarmowej

lub

zaświadczenie od lekarza o stwierdzonej cukrzycy.

d) rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata

 • dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w przypadku rodzeństwa będącego uczniem szkoły/zespołu – oświadczenie rodzica;

e) pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata

• dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

f) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych

• dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kryterium Liczba

punktów

dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa 44
pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu 22
kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki przedszkola; dotyczące:

– dziecka, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Białymstoku – 12 pkt.,

lub

– dziecka, u którego stwierdzono alergię pokarmową (nie dotyczy dziecka, u którego stwierdzono wyłącznie alergię na białko mleka krowiego i/lub nietolerancję laktozy), którego rodzice wnioskują o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 36 w Białymstoku – 12 pkt.,

lub

dziecka, u którego stwierdzono cukrzycę, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku -12 pkt.

12
rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja edukacji w danym przedszkolu/szkole/zespole przez rodzeństwo kandydata 6
pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata 2
w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych 1

5) Rozpatrywanie wniosków.

a) Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przed szkol u/szkole wskazanej na liście preferencji.

b) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

c) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole / oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Białystok, tzw. kryteria samorządowe.

d) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

– żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

– zwrócić się do Prezydenta Miasta, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8. 2) lit. a) i f).

e) Prezydent Miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

– korzysta z informacji, które zna z urzędu,

– może wystąpić do instytucji    publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,

– może zlecić przeprowadzenie wywiadu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) w celu zweryfikowania oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka.

f) Na żądanie Prezydenta Miasta instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji dotyczących okoliczności zawartych w oświadczeniach.

g) W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

h) Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

6) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

7) Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują z przedszkolem/ szkołą, w wyznaczonym terminie umowę w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

8) Niepodpisanie umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej we wskazanym terminie oznacza rezygnację rodziców dziecka z zapewnionego miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole i będzie skutkować, jego skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

9) Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisania dziecka poprzez podpisanie z przedszkolem/szkołą w wyznaczonym terminie umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola samorządowego /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

10) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

11) Procedura odwoławcza.

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

– w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

– w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przed szkol a/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

– na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

9. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych powyżej.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność do oddziałów integracyjnych przyjmowane są przez dyrektora przedszkola / szkoły. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna, według zasad określonych powyżej.

10. Przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

Liczebność oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych ustala się na poziomie 25 dzieci na oddział (grupę), w przypadku nie zgłoszenia się do oddziału co najmniej 15 dzieci (organ prowadzący może nie wyrazić zgody na funkcjonowanie oddziału, w takim przypadku zgłoszonym dzieciom wskaże inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego).