Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 

7:30 – 12:30 Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

 

6:30–7:30 – schodzenie się dzieci
(Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.)

 7:30–8:20 – ćwiczenia ogólnorozwojowe
(Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.)

 8:20–8:30 – przygotowanie do śniadania
(Czynności porządkowo-higieniczne.)

8:30–9:00 – śniadanie

9:00–10:00 – zajęcia dydaktyczne
(Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w danej placówce programu wychowania przedszkolnego, język angielski – grupy młodsze9:00-9:30, grupy starsze 9:30-11:30)

10:00–10:30 – zabawy dowolne w sali
(Gry i zabawy dydaktyczne.)

10:30–11:15 – pobyt na świeżym powietrzu
(Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.)

11:15–11:30 – przygotowanie do obiadu
(Czynności porządkowo-higieniczne.)

 11:30–12:00 – obiad

12:00–14:00 – poobiedni relaks w przedszkolu
(Grupy młodsze: poobiedni odpoczynek, starsze: słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne.)

14:00–14:10 – przygotowanie do podwieczorku
(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)

 14:10–14:30 – podwieczorek

14:30–17:30 – ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci
Pożegnanie dnia w przedszkolu
(gry zabawy edukacyjno-badawcze, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne, udział dzieci w realizacji programów autorskich, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne w sali i na powietrzu – według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.)