Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych dzieci, rodziców i osób przez nich upoważnionych jest Przedszkole Samorządowe Nr 2 “Pod Słonkiem” w Białymstoku,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@jk-m.pl, tel. 511 268 962,
  3. dane osobowe dzieci przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty,
  4. dane osobowe dzieci przechowywane będą przez okres 5 lat,
  5. odbiorcami danych osobowych dzieci będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  6. każdy opiekun prawny dziecka posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
RODO – Klauzula informacyjna dla rodziców
Tagged on: