W czwartek (6 kwietnia) rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych. Rodzice mogą już zapoznać się z informatorem dotyczącym nowej sieci szkół podstawowych.

– Zależy nam na tym, żeby zapewnić rodzicom i uczniom jak najlepsze, przystępne rozwiązania – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Dobra orientacja w nowej sytuacji pozwoli dzieciom w lepszej atmosferze rozpocząć naukę w nowym roku szkolnym.

Miasto Białystok przygotowało ok. 8,5 tys. miejsc w 60 przedszkolach publicznych i 950 miejsc w 38 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dodatkowo także 630 – w 8 przedszkolach niepublicznych.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się 6 kwietnia 2017 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 13 kwietnia.

Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2011-2014, mieszkające w Białymstoku. O przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału mogą także ubiegać się rodzice, których dziecko (rocznik 2015) ukończyło 2,5 roku. Rodzice mieszkający poza naszym miastem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do placówki po zakończeniu rekrutacji, jeśli będzie ona dysponowała wolnymi miejscami.

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego (www.nabor.um.bialystok.pl). Kryteria pierwszego etapu rekrutacji (tzw. ustawowe) i drugiego (tzw. samorządowe) są takie same jak w ubiegłym roku.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych także rozpocznie się 6 kwietnia. Miasto Białystok przygotowało ponad 23,2 tys. miejsc w 40 publicznych szkołach podstawowych. Dla pierwszoklasistów jest ich ponad 3,1 tys. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do placówek przez tydzień, do 13 kwietnia. W przypadku klas sportowych termin ten został skrócony do 10 kwietnia. Szkoły podstawowe powstałe z przekształcenia gimnazjów będą prowadzić nabór wniosków do klas IV i VII w terminie od 4 do 7 kwietnia.

Do klas pierwszych będą przyjmowane dzieci z dwóch roczników 2010 i 2011. Są to dzieci 7-letnie objęte obowiązkiem szkolnym oraz 6-letnie, zgodnie z wolą rodziców (jeśli dziecko korzystało w poprzednim roku szkolnym z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole).

Dziecko, które w tym roku szkolnym realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez rekrutacji. Taki wniosek należy złożyć do dyrektora placówki również do 13 kwietnia.

Do szkoły podstawowej kandydaci będą przyjmowani z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole, przyjmowani będą z urzędu na podstawie zgłoszenia. Trzeba będzie do niego dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka i jego rodziców.

– Skorzystanie z miejsca w szkole podstawowej jest prawem, nie obowiązkiem. Oznacza to, że dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej placówki – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Rekrutacja do szkół podstawowych także odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego (www.nabor.um.bialystok.pl). Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki można wypełnić za pośrednictwem strony internetowej. Następnie należy go wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje o nowej sieci szkół podstawowych są dostępne w informatorze na rok szkolny 2017/18.