Od 1 marca 2018 r. rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział dzieci 3, 4, 5, 6-letnie zamieszkałe w Białymstoku. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Wniosek składa się tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.

1. Przed wypełnieniem wniosku rodzice zobowiązani są zapoznać się z:

2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka. Formularz jest dostępny pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/
  • drukują wniosek oraz oświadczenia, podpisują i dostarczają tylko do placówki pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami. W placówce wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie.

3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

  • pobierają wniosek oraz oświadczenia w przedszkolu,
  • wypełniają wniosek oraz oświadczenia odręcznie, podpisują, dołączają wymagane dokumenty, a następnie składają tylko w przedszkolu pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku zostaną wprowadzone do systemu informatycznego.

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami będą przyjmowane w terminie od 1 marca 2018 r. do 9 marca 2018 r. w godz. 7:00 – 17:00 przez nauczycieli oraz sekretarza przedszkola.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 27 marca o godz. 15.00.

Wszystkie bieżące informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku (zakładka Dla mieszkańców -> Edukacja -> Rekrutacja) oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku (zakładka Rodzice i Uczniowie -> Rekrutacja)