Żywienie:

Stawka dzienna za 3 posiłki 5,00 zł (w tym obiad 2,80 zł).

 

Opłata za pobyt:

1 września 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827). Ustawa (zwana „przedszkolną”) wprowadza m.in. nowe zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata za każdą pełmą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (podstawa programowa 7:30 – 12:30) będzie wynosiła ustawowe – 1 zł.

Również od dnia 1 września 2013 r. będą obowiązywały zwolnienia i obniżki (w tym 50% obniżka w przypadku rodziny uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny).

Szczegółowe informacje na temat Programu „Białostocka Karta Dużej Rodziny” można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://duzarodzina.bialystok.pl/.

Dnia 21 maja 2018 r. została podjęta uchwała Nr L/770/18 rady Miasta Białystok w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Ponadto 27 czerwca 2018 r. Prezydent Miasta Białegostoku wydał Zarządzenie Nr 756/2018 w sprawie wykonania ww. uchwały – z treścią uchwał oraz zarządzeń można zapoznać się na stronie przedszkola lub www.bip.bialystok.pl.

Miesięczna opłata ustalana będzie na podstawie realnego pobytu dziecka w przedszkolu i pobierana po zakończeniu miesiąca, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Numery kont bankowych:

wyżywienie: 33 1240 2890 1111 0010 3570 4747

oplata stała: 44 1240 2890 1111 0010 3570 4646

W tytule przelewu  należy wpisać wyłącznie IMIĘ, NAZWISKO oraz GRUPĘ dziecka.
np. JAN KOWALSKI – GRUPA RÓŻOWA

Prosimy pamiętać aby przelewy dokonywać na WŁAŚCIWE KONTA.
POBYT (końcówka) ….4646
POSIŁKI (końcówka) ….4747

Bardzo ważne jest aby kwota była dokładnie taka jaka została Państwu naliczona (NIE ZAOKRĄGLAMY).

 

Terminy opłat:

Za POBYT do 10 dnia każdego miesiąca.
Za POSIŁKI do 15 dnia każdego miesiąca.