Nasze przedszkole istnieje już 48 lat. Pierwsze przedszkolaki przestąpiły jego progi w 1974 roku. Mimo upływu tylu lat  dokładamy wielu starań, aby nadążyć za ciągle zmieniającą się rzeczywistością i nowymi oczekiwaniami rodziców i dzieci.

Naszym Milusińskim oferujemy

 • Fachową i troskliwą opiekę w godzinach 6.30 – 17.00
 • Estetyczne i przestronne, dobrze wyposażone sale
 • Duży i bezpieczny ogród przedszkolny z zieloną murawą i nowymi urządzeniami terenowymi
 • 3 smaczne i zdrowe posiłki
 • Możliwość dostosowania diety (diety bezmleczne, wegetariańskie i inne)
 • Zajęcia rozwijające u dziecka wszechstronne umiejętności, jak też i uniwersalne wartości moralne
 • Możliwość wyboru licznych zajęć dodatkowych
 • W naszym przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 • Różnorodność metod i form pracy:

  • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
  • Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona,
  • terapii pedagogicznej,
  • elementy koncepcji C. Freineta,
  • wychowania muzycznego C. Orffa,
  • gimnastyki twórczej R. Labana,
  • globalnego czytania I. Majchrzak,
  • wczesnego czytania (glottodydaktyczną)  B. Rocławskiego.

Współpracujemy z różnymi instytucjami i placówkami oświatowymi na terenie całego miasta Białegostoku np.

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
 • Szkoła Podstawowa Nr 6
 • Żłobek Miejski Nr 1
 • Straż Miejska
 • Policja
 • Galeria Sleńdzińskich
 • Filharmonia Białostocka
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”
 • Stowarzyszenie “Eleos”
 • Inne (więcej tutaj)

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, przy współudziale, której organizowane są dla dzieci uroczystości, wycieczki, imprezy okolicznościowe, upominki i nagrody.


Celem wychowania przedszkolnego jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Skip to content